Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego zakładane przez samorządy terytorialne lub przez stowarzyszenia, fundacje i osoby prywatne.

Zespół wychowania przedszkolnego, to placówka przedszkolna, w której zajęcia są prowadzone w niektóre (wybrane) dni tygodnia. Natomiast punkt przedszkolny, to forma wychowania przedszkolnego, w której zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane jej części wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa wyżej wynosi 12 godzin.

Inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3-5 lat w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania. Zajęcia w zespole lub punkcie mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci przez nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

Osobą prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego może być osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

Osoba prowadząca niepubliczny zespół lub punkt przedszkolny otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę (przy warunkach uzyskania dotacji określonych przy dotacjach dla przedszkola niepublicznego).

Punkty i zespoły wychowania przedszkolnego można zakładać np. w budynku funkcjonującej szkoły, w budynku po zlikwidowanej szkole (przedszkolu), w pomieszczeniach Domu Nauczyciela, w świetlicy wiejskiej, w domu kultury, w budynku parafialnym w pomieszczeniach ośrodka pomocy społecznej, w remizie strażackiej czy w wynajętym pomieszczeniu.

Przykłady dobrych praktyk w zakładaniu niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych

 • Program „Gdy nie ma przedszkola”

  Fundacja Komeńskiego, jako pierwsza w Polsce, uruchomiła program „Gdy nie ma przedszkola” Było to jeszcze przed rokiem 2008, gdy nie było jeszcze podstaw prawnych do tworzenia punktów i zespołów przedszkolnych. Program ten powstał w odpowiedzi na pogłębiające się zaniedbania dotyczące edukacji małych dzieci w Polsce, zwłaszcza na terenach wiejskich, charakteryzujących się wysokim bezrobociem. Program „Gdy nie ma przedszkola” ma za zadanie pomóc gminom w stworzeniu nowych form edukacji dzieci w wieku 3-5 lat we wsiach, gdzie nie ma przedszkoli. Aktualnie program jest realizowany w 28 gminach wiejskich. W gminach tych działa 75 Ośrodków Przedszkolnych, mieszczących się – zależnie od możliwości lokalowych gmin – w bibliotekach, domach kultury lub szkołach. Ponad 800 dzieci uczęszcza trzy, cztery razy w tygodniu na kilkugodzinne zajęcia (od 9 do 12 godzin tygodniowo) prowadzone przez przeszkolone przez Fundację nauczycielki.

 • Projekt „Mazowieckie Małe Przedszkola”

  Założenia projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola" są poparte doświadczeniem z wdrażania przez Federację Inicjatyw Oświatowych podobnych rozwiązań w programach "Mała Szkoła" i "Małe Przedszkole w Każdej Wsi". Efektem projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola" jest utworzenie
  w województwie mazowieckim i północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego 30 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej, działających co najmniej 15 godzin w tygodniu przez cały rok. Adresatami projektu, trwającego od marca 2007 r. do marca 2008 r., były gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne, zainteresowane pracą w wiejskich przedszkolach. Społeczności lokalne, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie i udostępnić powstającemu Małemu Przedszkolu lokal
  (z dostępem do Internetu), otrzymały: opłaconego wykwalifikowanego nauczyciela, pomoc prawnika i innych specjalistów w procesie zakładania stowarzyszenia i dalszego działania, środki na wyposażenie placówki w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, materiały papiernicze i organizację przedszkolnych imprez, zestaw wybranych przez fachowców książeczek dla dzieci, laptop i drukarkę jako wyposażenie przedszkola umożliwiające nauczycielowi korzystanie w pracy z Internetu.

 • Projekt pod nazwą ,,Nasze małe przedszkola”

  Projekt "Nasze małe przedszkola" realizowany jest przez Gminę Samborzec w okresie od 17 sierpnia 2009r. do 30 czerwca 2011r. Skierowany jest do dzieci 3-5 letnich, zamieszkałych na terenie gminy i nie objętych edukacją przedszkolną. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny. Przy szkołach podstawowych w Skotnikach, Śmiechowicach i Zawierzbiu zostały utworzone punkty przedszkolne.

  W każdej szkole, dla potrzeb projektu, zostały wyodrębnione sale lekcyjne i przystosowane do zajęć przedszkolnych. Z funduszy Unii Europejskiej w ramach EFS zakupiono meble i zabawki dydaktyczne. W ramach projektu zapewniono dzieciom: zajęcia prowadzone przez specjalistów 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, zajęcia języka angielskiego 2 godziny tygodniowo, opiekę logopedy 2 godziny tygodniowo, wyżywienie w postaci gorącego posiłku 1 raz dziennie, opiekunkę, wycieczki krajoznawczo-turystyczne do Bałtowa i Sandomierza, wycieczki przyrodnicze do lasu i Stowarzyszenia Hipoterapeutycznego "Stadniny koni w Samborcu" oraz wyprawki szkolne w postaci materiałów plastycznych, przyborów sportowych, kart pracy.1

  Wszystkie wyżej wymienione posunięcia zwiększają prawa rodziców, uczą ich odpowiedzialności za edukację i wychowanie własnego potomstwa, aktywizują dorosłych dla dobra dzieci i środowiska lokalnego. W celu większego zaangażowania rodzica oraz uświadomienia mu odpowiedzialności za losy, życie i sukcesy swojego dziecka wskazane jest aby rodzic był włączony w system edukacji przedszkolnej dziecka. W przedszkolach publicznych pomimo wielu korzystnych zmian ciągle minimalizuje się i ogranicza znaczenie rodziców w procesie wychowania - sprowadza się rodzica do roli opiekuna dziecka, do roli "widza" zajęć otwartych, biernego uczestnika "życia przedszkolnego" lub odbiorcy - słuchacza informacji od nauczyciela.

 

1 Oficjalny Serwis Gminy Samborzec: http://www.samborzec.eu/pokl1.html


Strona główna | O projekcie |Rekrutacja | Kontakt